Riskutbildning 2

Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden

Du behöver inte göra Riskutbildning 1 först,du kan göra Riskutbildningarna i den ordning som passar dig bäst

Syfte och mål

5 § Riskutbildning del 2 ska belysa svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.

Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker. Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga.

Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under utbildningen.

När Riskutbildning 2 genomförs, ska eleven vara i slutskedet av förarutbildningen.

Viktigt att ni följer trafikövninsplatsens säkerhetsbestämelser!

Exempel på övningsmoment, se nedan

Bana 1 Moment 1:1

Bana 1 Moment 1:2

Bana 2 Moment 2:1

Bana 2 Moment 2:2