Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Olofströms Trafikövningsplats (Org nr. 556376-0635), nedan kallad trafikskola/Trafikövningsplatsen, och dig som kund/elev, nedan kallad kund. I avtalet benämns angivna avtalsparter i förening “parterna”.

Trafikskolan har följande webbplatser vilka omfattas av dessa allmänna villkor:

  • Hemsida: www.halkbanan.com
  • Läromedel: www.trafikskolaonline.se
  • E-handel: www.trafikskolaonline.se/sv/skola/olofstroms

§1 Avtal

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans/Trafikövningsplatsens personal, ingås avtal med trafikskolan/Trafikövningsplatsen och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

§2 Minderårig

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

§3 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans/Trafikövningsplatsen användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur trafikskolan/Trafikövningsplatsen tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning

Trafikskolan/Trafikövningsplatsen lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

Personuppgifter vid utbildning

Trafikskolan/Trafikövningsplatsen sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan/Trafikövningsplatsen. E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv,  hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras endast av trafikskolans/Trafikövningsplatsens personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

Samtycke till lagring av personuppgifter

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med §1. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från trafikskola/Trafikövningsplatsen till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider och kvitton, kan inte väljas bort.

Utdrag av personuppgifter

Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.

Begäran om ändring av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan/Trafikövningsplatsen ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om för trafikskolan/Trafikövningsplatsen vad som ska ändras. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Begäran om radering av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan raderar lagrade personuppgifter. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Kund ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter

Kund ska alltid informera trafikskolan/Trafikövningsplatsen vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Om trafikskolan/Trafikövningsplatsen behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter kan trafikskolan inte hållas ansvarig för detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certifierat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans/Trafikövningsplatsens uppgifter.

Incidenter med personuppgifter

Om trafikskolan utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade.

Trafikskolan/Trafikövningsplatsen lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

§4 Bokningsregler

Regler för bokningar utan egen inloggning via trafikskolans/Trafikövningsplatsens E-handel

En bokning och/eller reservation som är gjord via e-handel är bindande.

Risk2 ska avbokas minst 5 dagar innan utbildningsdatum. Av- eller ombokning av bokade MC-lektioner måste ske senast klockan 12 vardagen innan bokad tid. Vid senare av- eller ombokning debiteras full avgift. 

Vid förhållande man inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg. Av- eller ombokning kan endast göras via telefon.

 

Regler för bokningar med egen inloggning via trafikskolans/Trafikövningsplatsens Läromedel

En bokning som är gjord via läromedel eller trafikskolans personal är bindande.

Av- eller ombokning av bokade tider måste ske senast klockan 12 vardagen innan bokad tid. Vid senare av- eller ombokning debiteras full avgift.

Vid förhållande man inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg. 

§5 Köp och priser

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts.

Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Ibland krävs förskottsbetalning för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.

Köpt tjänst, i form av exempelvis paket, är giltigt till samma pris i 1 år från inköpsdatum.

Direktbetalning, särskilda regler vid direktbetalning via Läromedel eller E-handel

Direktbetalning av testlektioner och kurser samt insättning på elevsaldo via webben sker med Swish. Vid godkänd betalning sänds en bekräftelse av trafikskolan/Trafikövningsplatsen till en av köparen angiven e-postadress.

§6 Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på skolan/Trafikövningsplatsen som elev kan få ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans/Trafikövningsplatsens läromedel. Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för. Eleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.

I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans/Trafikövningsplatsens tjänster när användarkontot är aktivt. Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det överskrider gränsen för rimligt bruk. Vid stängning av konto ska trafikskolan/Trafikövningsplatsen informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga brukandegraden kan användarkontot återaktiveras.

§7 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material på trafikskolans/Trafikövningsplatsens webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

§8 Friskrivning från ansvar

Trafikskolan/Trafikövningsplatsen tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress.

§9 Ändringar av dessa villkor

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan/Trafikövningsplatsen ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.

§10 Tvister

Trafikskolan/Trafikövningsplatsen ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns.

Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans/Trafikövningsplatsens anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av ”Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

§11 Trafikskolans uppgifter

Olofströms Trafikövningsplats
Volvovägen 2
293 91 Olofström
Telefon: 0454-91747
E-post: bokning@halkbanan.com
Organisationsnummer: 556376-0635
Bankgiro: 5307-8127
Swish: 123 642 93 51
Innehar F-skattebevis